Статии

21/07/2017

ДО 1200 ЕВРО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВСЕКИ ПЪТНИК ПРИ ЗАКЪСНЯЛ/ОТМЕНЕН ПОЛЕТ ИЛИ ПРОБЛЕМ С БАГАЖА

17/07/2017

„БЕЛИТЕ ПЕТНА“, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

10/07/2017

Производство по стабилизация – втори шанс за предприятията с финансови затруднения

13/06/2017

ПРОМЕНИТЕ В СФЕРАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА – КЪМ ЕДНО ПО-ЕФЕКТИВНО И СИГУРНО ПРОИЗВОДСТВО

26/05/2017

Нови регулации за защита на личните данни

11/04/2017

НОВ РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ (РБСС), ПОДДЪРЖАН ОТ БНБ

7/04/2017

Защита на кредиторите в трансгранични дела и въвеждането на процедура за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки

20/12/2016

ПАРЛАМЕНТЪТ НЕ ПРИЕ СПОРНИТЕ ТЕКСТОВЕ В ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО ПРЕДВИЖДАХА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРАГА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ

4/08/2016

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНВЕСТИЦИЯ В СТРАНАТА

14/03/2016

Българският Парламент прие изцяло нов Закон за обществените поръчки

28/12/2015

Галин Попов, адвoкат: Как ще усетим предимствата на електронното правораздаване

18/12/2015

Законови промени относно съставяне и публикуване на годишните финансови отчети

17/11/2015

Галин Попов: Без електронно правосъдие няма истинска съдебна реформа

1/10/2015

Новите положения в Закона за защита на конкуренцията – Въвеждане на контрол върху предприятия с по-силна позиция при договаряне

25/09/2015

ИМИТАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

1/10/2014

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВА ЗАКОНОДАТЕЛНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА СИЛА

10/09/2014

Антиконкурентно разпределяне на пазари посредством вертикални споразумения

22/07/2014

Неприложимост на авторскоправна закрила спрямо функционалностите на компютърни програми.

11/07/2014

България: Историята на източно-европейския успех

30/06/2011

Публична продан на недвижим имот като способ за изпълнение по ГПК

30/06/2011

Индивидуалното принудително изпълнение като част от изпълнителното производство.

13/01/2011

КАКВО Е „АДСИЦ” И ПРЕДИМСТВА НА ИНВЕСТИРАНЕТО В ТОЗИ ВИД ДРУЖЕСТВА.

13/01/2011

Съществените пропуски в уредбата на заповедното производство

13/01/2011

Неустойката при разваляне на договор поради неизпълнение

12/01/2011

ТОМБОЛИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

19/11/2010

Задължение за неконкурентност на управителя в дружество с ограничена отговорност (чл. 142 от ТЗ)

19/11/2010

Правна уредба на гражданския брак и дружествата със стопанска цел като форми на съвместна стопанска дейност

19/11/2010

Санкция по чл. 172А от Наказателния кодекс

19/11/2010

Защита на правото върху марка по чл. 33 (2) от ЗЗК

19/11/2010

Преимуществата на писмената форма на договора в търговския оборот

19/11/2010

Риск за дружествата от източване, чрез измама

26/10/2010

Правото на Европейския съюз и съотношението на европейското законодателство към националните законодателства на държавите членки

26/10/2010

Охранителни производства. Цялостна характеристика на процедурата по издаване на нотариален акт, въз основа на обстоятелствена проверка – същност, издаване, правно действие, реални последици за собственика и третите лица.

26/10/2010

Социалните разходи – възможност за данъчни облекчения на работодателя, чрез подпомагане на работниците и служителите

26/10/2010

ЗАПИСЪТ НА ЗАПОВЕД – ДОКУМЕНТ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

26/10/2010

Правото на автора като инструмент за ограничаване на конкуренцията

26/10/2010

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА В БЪЛГАРИЯ – ЗНАЧЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА

26/10/2010

Преодоляване на празнотите в законодателството по действащия Гражданско – процесуален кодекс

26/10/2010

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЛЪЖНИКА И КРЕДИТОРА В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ

26/10/2010

Деактуване на имоти или как да възстановим правото си на собственост